Thảo luận THẢO LUẬN DÀN ĐỀ + XIÊN ĐÁ 2,3,4 VỀ BỜ THÁNG 6

AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 14/6
TTL: 32,29,92
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 23,32,29,92,19,91
32&23 29&23 29&32 92&23 92&32 92&29 19&23 19&32 19&29 19&92 91&23 91&32 91&29 91&92 91&19

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 23,32,29,92,19,91,09,90


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 23,32,29,92,19,91,09,90,06,60
 
Comment
XSMB 16/6
ĐỀ 4 CHẠM 1,2,3,9
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,03,30,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,09,90,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 2,9
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
TTĐ 29,92,79,97
BTĐ 29

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 17/6
TLL 09,06,60
3 cặp xiên 2: 09,90,06,60,12,21
90&09 06&09 06&90 60&09 60&90 60&06 12&09 12&90 12&06 12&60 21&09 21&90 21&06 21&60 21&12

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 15/6
TTL: 98,78,87
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 89,98,78,87,59,95
98&89 78&89 78&98 87&89 87&98 87&78 59&89 59&98 59&78 59&87 95&89 95&98 95&78 95&87 95&59

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 89,98,78,87,59,95,35,53


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 89,98,78,87,59,95,35,53,09,90
 
Comment
XSMB 17/6
ĐỀ 4 CHẠM 2,7,8,9
02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,07,70,17,71,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89,09,90,19,91,39,93,49,94,59,95,69,96,99
ĐỀ 2 CHẠM 7,8
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89
TTĐ 78,87,68,86
BTĐ 68

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 18/6
TLL 16,18,81
3 cặp xiên 2: 16,61,18,81,45,54
61&16 18&16 18&61 81&16 81&61 81&18 45&16 45&61 45&18 45&81 54&16 54&61 54&18 54&81 54&45

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
Ngày 18/6: Húp xiên 2 09&90
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 18/6
TTL: 29,12,21
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 29,92,12,21,05,50
92&29 12&29 12&92 21&29 21&92 21&12 05&29 05&92 05&12 05&21 50&29 50&92 50&12 50&21 50&05

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 29,92,12,21,05,50,01,10


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 29,92,12,21,05,50,01,10,78,87
 
Comment
XSMB 18/6
ĐỀ 4 CHẠM 1,2,6,7
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79
ĐỀ 2 CHẠM 1,2
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,02,20,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
TTĐ 12,21,25,52
BTĐ 21

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 19/6
TLL 69,56,65
3 cặp xiên 2: 69,96,56,65,16,61
96&69 56&69 56&96 65&69 65&96 65&56 16&69 16&96 16&56 16&65 61&69 61&96 61&56 61&65 61&16

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
Ngày 18/6: Húp xiên 2 09&90
Ngày 19/6: tạch
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 19/6
TTL: 50,59,95
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 05,50,59,95,12,21
50&05 59&05 59&50 95&05 95&50 95&59 12&05 12&50 12&59 12&95 21&05 21&50 21&59 21&95 21&12

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 05,50,59,95,12,21,36,63


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 05,50,59,95,12,21,36,63,68,86
 
Comment
XSMB 19/6
ĐỀ 4 CHẠM 3,5,6,9
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,46,64,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,49,94,79,97,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 5,9
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99
TTĐ 59,95,49,94
BTĐ 59

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 22/6
TLL 90,89,98
3 cặp xiên 2: 09,90,89,98,69,96
90&09 89&09 89&90 98&09 98&90 98&89 69&09 69&90 69&89 69&98 96&09 96&90 96&89 96&98 96&69

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
Ngày 18/6: Húp xiên 2 09&90
Ngày 19/6: Húp xiên 2 56&61
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 22/6
TTL: 02,09,90
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 02,20,09,90,49,94
20&02 09&02 09&20 90&02 90&20 90&09 49&02 49&20 49&09 49&90 94&02 94&20 94&09 94&90 94&49

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 02,20,09,90,49,94,04,40


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 02,20,09,90,49,94,04,40,39,93
 
Comment
XSMB 22/6
ĐỀ 4 CHẠM 0,2,5,9
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,15,51,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,19,91,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 0,9
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
TTĐ 09,90,59,95
BTĐ 90

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 23/6
TLL 89,59,95
3 cặp xiên 2: 89,98,59,95,16,61
98&89 59&89 59&98 95&89 95&98 95&59 16&89 16&98 16&59 16&95 61&89 61&98 61&59 61&95 61&16

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
Ngày 18/6: Húp xiên 2 09&90
Ngày 19/6: Húp xiên 2 56&61
Ngày 22/6: tạch
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 23/6
TTL: 66,16,61
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 11,66,16,61,09,90
66&11 16&11 16&66 61&11 61&66 61&16 09&11 09&66 09&16 09&61 90&11 90&66 90&16 90&61 90&09

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 11,66,16,61,09,90,69,96


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 11,66,16,61,09,90,69,96,89,98
 
Comment
XSMB 23/6
ĐỀ 4 CHẠM 1,6,7,9
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,07,70,27,72,37,73,47,74,57,75,77,87,78,97,79,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 1,6
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
TTĐ 16,61,11,66
BTĐ 61

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 24/6
TLL 89,16,61
3 cặp xiên 2: 89,98,16,61,69,96
98&89 16&89 16&98 61&89 61&98 61&16 69&89 69&98 69&16 69&61 96&89 96&98 96&16 96&61 96&69

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
Ngày 17/6: Húp xiên 2 50&89
Ngày 18/6: Húp xiên 2 09&90
Ngày 19/6: Húp xiên 2 56&61
Ngày 22/6: tạch
Ngày 23/6: Húp xiên 2 59&16
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 24/6
TTL: 61,11,66
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 16,61,11,66,17,71
61&16 11&16 11&61 66&16 66&61 66&11 17&16 17&61 17&11 17&66 71&16 71&61 71&11 71&66 71&17

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 16,61,11,66,17,71,89,98


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 16,61,11,66,17,71,89,98,69,96
 
Comment
XSMB 24/6
ĐỀ 4 CHẠM 0,1,5,6
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69
ĐỀ 2 CHẠM 1,6
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,06,60,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
TTĐ 16,61,11,66
BTĐ 66

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment

Facebook Comments

Bên trên