Thảo luận THẢO LUẬN DÀN ĐỀ + XIÊN ĐÁ 2,3,4 VỀ BỜ THÁNG 6

🏵️ AI LÀ TRIỆU PHÚ - CHỐT LÃI 5-100TR MỖI TỐI🏵️
😍 Mc Giông Bão - Admin Quang Bảo kéo 3 khung giờ 😍
AD Huyền Anh:
https://www.facebook.com/huyenanh97dv
ZHiyFvZ.gif
 
Comment
MB 9/6
TLL 08,07,70
3 cặp xiên 2: 08,80,07,70,78,87
80&08 07&08 07&80 70&08 70&80 70&07 78&08 78&80 78&07 78&70 87&08 87&80 87&07 87&70 87&78

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 9/6
TTL: 41,48,84
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 14,41,48,84,16,61
41&14 48&14 48&41 84&14 84&41 84&48 16&14 16&41 16&48 16&84 61&14 61&41 61&48 61&84 61&16

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 14,41,48,84,16,61,68,86


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 14,41,48,84,16,61,68,86,18,81
 
Comment
XSMB 9/6
ĐỀ 4 CHẠM 1,4,8,9

01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,04,40,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,29,92,39,93,59,95,69,96,79,97,99
ĐỀ 2 CHẠM 4,8
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89
TTĐ 48,84,89,98
BTĐ 48
3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 10/6
TTL: 89,68,86
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 89,98,68,86,69,96
98&89 68&89 68&98 86&89 86&98 86&68 69&89 69&98 69&68 69&86 96&89 96&98 96&68 96&86 96&69

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 89,98,68,86,69,96,09,90


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 89,98,68,86,69,96,09,90,14,41
 
Comment
XSMB 10/6
ĐỀ 4 CHẠM 3,6,8,9

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,48,84,58,85,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,49,94,59,95,79,97,99
ĐỀ 2 CHẠM 6,8
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89
TTĐ 68,86,46,64
BTĐ 68
3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 10/6
TLL 10,03,30
3 cặp xiên 2: 01,10,03,30,12,21
10&01 03&01 03&10 30&01 30&10 30&03 12&01 12&10 12&03 12&30 21&01 21&10 21&03 21&30 21&12

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
 
Comment
MB 11/6
TLL 16,11,66
3 cặp xiên 2: 16,61,11,66,01,10
61&16 11&16 11&61 66&16 66&61 66&11 01&16 01&61 01&11 01&66 10&16 10&61 10&11 10&66 10&01

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 11/6
TTL: 66,19,91
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 11,66,19,91,69,96
66&11 19&11 19&66 91&11 91&66 91&19 69&11 69&66 69&19 69&91 96&11 96&66 96&19 96&91 96&69

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 11,66,19,91,69,96,89,98


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 11,66,19,91,69,96,89,98,68,86
 
Comment
XSMB 11/6
ĐỀ 4 CHẠM 1,4,6,9
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,04,40,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,26,62,36,63,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,29,92,39,93,59,95,79,97,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 1,9
01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,09,90,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
TTĐ 19,91,69,96
BTĐ 19
3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 12/6
TTL: 11,01,10
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 11,66,01,10,16,61
6&11 01&11 01&66 10&11 10&66 10&01 16&11 16&66 16&01 16&10 61&11 61&66 61&01 61&10 61&16

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 11,66,01,10,16,61,29,92


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 11,66,01,10,16,61,29,92,08,80
 
Comment
XSMB 12/6
ĐỀ 4 CHẠM 0,1,5,6

00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69
ĐỀ 2 CHẠM 0,1
00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19
TTĐ 01,10,00,11
BTĐ 10
3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 13/6
TLL 09,04,40
3 cặp xiên 2: 09,90,04,40,24,42
90&09 04&09 04&90 40&09 40&90 40&04 24&09 24&90 24&04 24&40 42&09 42&90 42&04 42&40 42&24

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 13/6
TTL: 86,48,84
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 68,86,48,84,46,64
86&68 48&68 48&86 84&68 84&86 84&48 46&68 46&86 46&48 46&84 64&68 64&86 64&48 64&84 64&46

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 68,86,48,84,46,64,89,98


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 68,86,48,84,46,64,89,98,69,96
 
Comment
XSMB 13/6
ĐỀ 4 CHẠM 3,4,6,8
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,04,40,14,41,24,42,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,06,60,16,61,26,62,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,58,85,78,87,88,98,89
ĐỀ 2 CHẠM 4,8
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49,08,80,18,81,28,82,38,83,58,85,68,86,78,87,88,98,89
TTĐ 48,84,68,86

BTĐ 48
3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 14/6
TLL 96,46,64
3 cặp xiên 2: 69,96,46,64,49,94
96&69 46&69 46&96 64&69 64&96 64&46 49&69 49&96 49&46 49&64 94&69 94&96 94&46 94&64 94&49

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
 
Comment
AE tham khảo Xiên 2,3,4 ngày 14/6
TTL: 46,56,65
- Xiên 2: 1 ăn 17
3 cặp ghép vòng: 46,64,56,65,59,95
64&46 56&46 56&64 65&46 65&64 65&56 59&46 59&64 59&56 59&65 95&46 95&64 95&56 95&65 95&59

- Xiên 3: 1 ăn 74
4 cặp ghép vòng: 46,64,56,65,59,95,69,96


- Xiên 4: 1 ăn 251
5 cặp ghép vòng: 46,64,56,65,59,95,69,96,47,74
 
Comment
XSMB 14/6
ĐỀ 4 CHẠM 3,5,6,9
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,46,64,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,49,94,79,97,89,98,99
ĐỀ 2 CHẠM 5,6
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,66,76,67,86,68,96,69
TTĐ 56,65,15,51
BTĐ 56

3 càng đề: 2,3,4,5,7,9
 
Comment
MB 16/6
TLL 90,89,98
3 cặp xiên 2: 09,90,89,98,05,50
90&09 89&09 89&90 98&09 98&90 98&89 05&09 05&90 05&89 05&98 50&09 50&90 50&89 50&98 50&05

Ngày 2/6: Húp xiên 2 08&18
Ngày 3/6: tạch
Ngày 4/6: Húp xiên 2 21&29
Ngày 5/6: Húp xiên 2 21&89
Ngày 7/6: tạch
Ngày 8/6: Húp xiên 2 10&80
Ngày 9/6: Húp xiên 2 78&80
Ngày 10/6: tạch
Ngày 11/6: tạch
Ngày 12/6: tạch
Ngày 13/6: tạch
Ngày 14/6: tạch
 
Comment

Facebook Comments

Bên trên