Thảo luận DÀN ĐỀ ÍT SỐ 10S, 36S ĂN ĐỀU 3 MIỀN THÁNG 6

TRUNGHP86

Active member
AE nào đam mê chơi đề ít số thì có thể tham khảo nhé.
Dàn đề mình chia sẻ cho ae chơi trong ngày và nuôi trong tuần
- Dàn 10s ae có thể nuôi 5-7 ngày
- Dàn 36s ae có thể nuôi 3-5 ngày
Tỷ lệ ăn thì ae theo dõi sẽ biết, chủ yếu mình chơi gì thì chia sẻ ae tham khảo thấy thích thì có thể chơi cùng.
AE có số kết cũng có thể chia sẻ để mọi người cùng tham khảo
 
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 2: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn 10s: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Nuôi ngày 1 - 2/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 2: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn 10s: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92

Nuôi ngày 2 - 2/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 7,8: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,88,98,89
- 1 Chạm 8:
08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 38,83,58,85,08,80,28,82,89,98

Nuôi ngày 1: 2/6 -
Kết 38,83,08,80
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 2: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn 10s: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Nuôi ngày 2 - 3/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 10s: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

Nuôi ngày 1 - 3/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 1,5: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
- 1 Chạm 5:
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 65,56,35,53,15,51,45,54,59,95

Nuôi ngày 1: 3/6 -
Kết 56,65,35,53
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 2: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn 10s: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Nuôi ngày 3 - 4/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 10s: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

Nuôi ngày 1 - 4/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 1,5: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
- 1 Chạm 5:
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 65,56,35,53,15,51,45,54,59,95

Nuôi ngày 2: 4/6 -
Kết 56,65,35,53
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 2: 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29
Dàn 10s: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29

Nuôi ngày 1 - 6/6
MN chơi tiếp chạm 2 ae nhé

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 7: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 10s: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97

Nuôi ngày 2 - 5/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 1,5: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19,05,50,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
- 1 Chạm 5:
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 65,56,35,53,15,51,45,54,59,95

Nuôi ngày 3: 5/6 -
Kết 56,65,35,53
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 0: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09
Dàn 10s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

Ngày 1 - 7/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Ngày 1 - 7/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 3,6: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
- 1 Chạm 6:
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 11s: 26,62,46,64,86,68,96,69,66,67,76

Nuôi ngày 2: 7/6 -
Kết 26,62,68,86
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 10s: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,699

Ngày 1 - 8/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95

Ngày 1 - 8/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 3,6: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,06,60,16,61,26,62,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
- 1 Chạm 6:
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 11s: 26,62,46,64,86,68,96,69,66,67,76

Nuôi ngày 3: 8/6 -
Kết 26,62,68,86
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 10s: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,699

Ngày 2 - 9/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 3: 03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39
Dàn 10s: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39

Ngày 1 - 9/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 6,8: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,78,87,88,98,89
- 1 Chạm 6:
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 11s: 26,62,46,64,86,68,96,69,66,67,76

Nuôi ngày 1: 9/6 -
Kết 68,86,46,64
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 1: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19
Dàn 10s: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Ngày 1 - 10/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Ngày 1 - 10/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 6,9: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,79,97,89,98,99
- 1 Chạm 9:
09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
Dàn 10s: 19,91,59,95,69,96,39,93,49,94

Nuôi ngày 1: 10/6 -
Kết 19,91,59,95
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 1: 01,10,11,21,12,31,13,41,14,51,15,61,16,71,17,81,18,91,19
Dàn 10s: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Ngày 2 - 11/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Ngày 2 - 11/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 0,7: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
- 1 Chạm 7:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 11s: 37,73,77,87,78,57,75,67,76,07,70

Nuôi ngày 1: 11/6 -
Kết 37,73,78,87
 
Comment

Facebook Comments

Bên trên