Thảo luận DÀN ĐỀ ÍT SỐ 10S, 36S ĂN ĐỀU 3 MIỀN THÁNG 6

Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 9: 09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99
Dàn 10s: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

Ngày 1 - 12/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Ngày 3 - 12/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 7,9: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,89,98,99
- 1 Chạm 7:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 11s: 37,73,77,87,78,57,75,67,76,07,70

Nuôi ngày 1: 12/6 -
Kết 37,73,57,75
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

Ngày 1 - 13/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 10s: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96

Ngày 1 - 13/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 7,9: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,89,98,99
- 1 Chạm 7:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 11s: 37,73,77,87,78,57,75,67,76,07,70

Nuôi ngày 2: 13/6 -
Kết 78,87,57,75
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 5: 05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 10s: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59

Ngày 2 - 14/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 6: 06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69
Dàn 10s: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96

Ngày 2 - 14/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 7,9: 07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,89,98,99
- 1 Chạm 7:
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79
Dàn 11s: 37,73,77,87,78,57,75,67,76,07,70

Nuôi ngày 3: 14/6 -
Kết 78,87,57,75
 
Comment
Dàn đề miền nam, nuôi 3 ngày
Chạm 0: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09
Dàn 10s: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09

Ngày 1 - 16/6

Dàn đề miền trung, nuôi 3 ngày
Chạm 8: 08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89
Dàn 10s: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98

Ngày 1 - 16/6

Dàn đề miền bắc, nuôi 3 ngày
- 2 Chạm 0,5: 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
- 1 Chạm 5:
05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59
Dàn 11s: 95,59,75,57,85,58,25,52,65,56

Nuôi ngày 2: 16/6 -
Kết 59,95,57,75
 
Comment

Facebook Comments

Bên trên